ΑΡΧΙΚΗ Χρήσιμα Links Τα οχήματα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ » Δίπλωμα Μοτοσυκλέτας » Ο Υποψήφιος δεν έχει άλλο δίπλωμα

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜ, Α1, Α2, Α)

 

Γενικά

Οι  Άδειες Οδήγησης Μοτοσυκλετών διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κατηγορία ΑΜ (50cc) : Δικαίωμα οδήγησης από 16 ετών με άδεια γονέα
 • Κατηγορία Α1 (125cc): Δικαίωμα οδήγησης από 18
 • Κατηγορία Α2 (400cc): Δικαίωμα οδήγησης από 20
 • Κατηγορία Α (απεριόριστος κυβισμός): Δικαίωμα από 24 ή 22 εφόσον κατέχει 2 έτη την κατηγορία Α2

Διαδικασία

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ.παρακάτω) προκειμένου να εκδοθεί το Δελτίο Υποψηφίου Οδηγού από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών, και με την έκδοση του Δελτίου ξεκινάει η εκπαίδευσή του.

 

Υποχρεωτικές Ώρες Εκπαίδευσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Θεωρητική

32

21ώρες Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας                    

11 ώρες Μηχανολογία

Πρακτική

14

η πρακτική εκπαίδευση ξεκινάει με την επιτυχή παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων

 

Δικαιολογητικά

 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ)
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1589/1986 (ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ) όπου δηλώνεται α) ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα β) ότι δεν κάτεχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε. και γ) ο Α.Φ.Μ.
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ ή ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ1
 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Φ.Μ.)
 • 5 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
 • ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Παράβολο 50,00€ (αρχικής χορήγησης) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. e-paravolo

Παράβολο 30,00€ (για την εκτύπωση) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. e-paravolo

Παράβολο 18,00€ (πάγιος τέλος χαρτοσήμου) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. e-paravolo

Παράβολο 10,00€ (θεωρητικής εξέτασης) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. e-paravolo

Παράβολο 10,00€ (πρακτικής εξέτασης) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. e-paravolo

 

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ (ο υποψήφιος προσκομίζει σε κάθε ιατρό το βιβλιάριο υγείας2 και μία (1) φωτογραφία για την έκδοση των πιστοποιητικών)

 

 • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ & ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ (καταβάλλεται αμοιβή 10,00€ σε κάθε ιατρό για την οποία εκδίδεται σχετικό αποδεικτικό πληρωμής)

 

 

1Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι Έλληνας υπήκοος ούτε μέλος της ΕΕ, απαιτείται η κατάθεση φωτοαντίγραφου διαβατηρίου και ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή πράσινης κάρτας κ.λ.π., η οποία να έχει εκδοθεί 185 ή 95 στην περίπτωση που είναι μέλος της ΕΕ ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Η άδεια διανομής ή παραμονής ή πράσινη κάρτα πρέπει να ισχύουν συνεχώς μέχρι την ημέρα παραλαβής της Ελληνικής άδειας οδήγησης.

2Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει βιβλιάριο υγείας προσκομόζει γενικές εξετάσεις (γενική αίματος, ουρία, ζάχαρο, καρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος) από Δημόσιο Νοσοκομείο