ΑΡΧΙΚΗ Χρήσιμα Links Τα οχήματα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ » Δίπλωμα Μοτοσυκλέτας » Μετάβαση Κατηγορίας

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΜ σε Α1, Α1 σε Α2 και Α2 σε Α

 

Γενικά

Οι  Άδειες Οδήγησης Μοτοσυκλετών διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Κατηγορία ΑΜ (50cc) : Δικαίωμα οδήγησης από 16 ετών με άδεια γονέα
  • Κατηγορία Α1 (125cc): Δικαίωμα οδήγησης από 18
  • Κατηγορία Α2 (400cc): Δικαίωμα οδήγησης από 20
  • Κατηγορία Α (απεριόριστος κυβισμός): Δικαίωμα από 24 ή 22 εφόσον κατέχει 2 έτη την κατηγορία Α2

 

Διαδικασία

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ.παρακάτω) προκειμένου να εκδοθεί το Δελτίο Υποψηφίου Οδηγού από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών, και με την έκδοση του Δελτίου ξεκινάει η εκπαίδευσή του.

 

Υποχρεωτικές Ώρες Εκπαίδευσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Θεωρητική

-

Δεν εξετάζεται στη θεωρία

Πρακτική

7

 

 

Δικαιολογητικά

  • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ)
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1589/1986 (ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ) όπου δηλώνεται α) ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα β) ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε. και γ) ο Α.Φ.Μ.
  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ ή ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ1
  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΑΜ ή Α1 ή Α2)
  • 2 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
  • ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Παράβολο 30,00€ (για την εκτύπωση) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. e-paravolo

Παράβολο 27,02€ (πάγιο τέλος χαρτοσήμου) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. e-paravolo

Παράβολο 10,00€ (πρακτικής εξέτασης) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. e-paravolo

 

 

 

1Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι Έλληνας υπήκοος ούτε μέλος της ΕΕ, απαιτείται η κατάθεση φωτοαντίγραφου διαβατηρίου και ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή πράσινης κάρτας κ.λ.π., η οποία να έχει εκδοθεί 185 ή 95 στην περίπτωση που είναι μέλος της ΕΕ ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Η άδεια διανομής ή παραμονής ή πράσινη κάρτα πρέπει να ισχύουν συνεχώς μέχρι την ημέρα παραλαβής της Ελληνικής άδειας οδήγησης.