ΑΡΧΙΚΗ Χρήσιμα Links Τα οχήματα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ » Δίπλωμα Φορτηγού

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C) ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ Π.Ε.Ι.

 

Γενικά

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος Άδειας Οδήγησης Αυτοκινήτου (Κατηγορία Β). Για την απόκτηση της Άδειας Οδήγησης Φορτηγού απαιτείται η συμπλήρωση του 21ου έτους ή του 18ου  στην περίπτωση που ο υποψήφιος αιτείται και την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς εμπορευμάτων.

Με την Άδεια Αυτοκινήτου Μεταφοράς Εμπορευμάτων (Φορτηγό-Κατηγορία C)  αποκτάται το δικαίωμα οδήγησης φορτηγού μάζας από 3.500 Kg και έως 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 Kg.

 

Υποχρεωτικές Ώρες Εκπαίδευσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Θεωρητική

15

Πρακτική

15

 

Δικαιολογητικά

  • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ)
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1589/1986 (ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ) όπου δηλώνεται α) ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα β) ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε. και γ) ο Α.Φ.Μ.
  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ή  ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ1
  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β
  • 4 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
  • ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Παράβολο 108,15€ (πάγιο τέλος χαρτοσήμου) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. e-paravolo

Παράβολο 50,00€2 (για επέκταση διπλώματος) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. e-paravolo

Παράβολο 30,00€ (για την εκτύπωση) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. e-paravolo

Παράβολο 10,00€ (για θεωρητική & πρακτική εξέταση) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. e-paravolo

Παράβολο   20,00€ (για θεωρητική & πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι.)3 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. e-paravolo

 

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ (ο υποψήφιος προσκομίζει σε κάθε ιατρό το βιβλιάριο υγείας4 και μία (1) φωτογραφία για την έκδοση των πιστοποιητικών)

 

  • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΑΤΡΩΝ (καταβάλλεται αμοιβή 10,00€ σε κάθε ιατρό για την οποία εκδίδεται σχετικό αποδεικτικό πληρωμής)

 

1Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι Έλληνας υπήκοος ούτε μέλος της ΕΕ, απαιτείται η κατάθεση φωτοαντίγραφου διαβατηρίου και ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή πράσινης κάρτας κ.λ.π., η οποία να έχει εκδοθεί 185 ή 95 στην περίπτωση που είναι μέλος της ΕΕ ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Η άδεια διανομής ή παραμονής ή πράσινη κάρτα πρέπει να ισχύουν συνεχώς μέχρι την ημέρα παραλαβής της Ελληνικής άδειας οδήγησης.

2Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει επαγγελματική άδεια οδήγησης απαλλάσσεται του συγκεκριμένου παραβόλου.

3Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν επιθυμεί τη χορήγηση Π.Ε.Ι.  ή εξαιρείται  της υποχρέωσης κατοχής του υποβάλλει σχετικό έντυπο-υπεύθυνη δήλωση και απαλλάσσεται του παραβόλου των 20,00€

4 Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας ο υποψήφιος προσκομίζει στους ιατρούς γενικές εξετάσεις (γενική αίματος, ουρία, ζάχαρο, καρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος) από δημόσιο νοσοκομείο.